Zapraszamy na studia

Szanowni Kandydaci na Studia doktoranckie,

Poniżej znajdują się   opisy potencjalnych modułów  - rodzaje zachęty do studiowania na Studiach Doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales”. Są to opisy przedstawiające zakres tematyczny zainteresowań  naukowych Profesorów pracujących na Wydziale „Artes Liberales”, którzy postanowili się z Państwem podzielić swoimi pasjami.

Pełna lista profesorów i doktorów habilitowanych  znajduje się na stronie http://www.al.uw.edu.pl/pl-5 i każda z wymienionych osób na tej liście może stać się Państwa opiekunem naukowym. Zachęcamy do zapoznania się z dorobkiem naukowym wykładowców Wydziału i do kontaktu mailowego  z wykładowcami.

Ogólne zasady rekrutacji, którym podlegają wszystkie moduły w ramach  Studiach Doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales” znajdują się na stronie https://doktoranci.irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=DD-AL&kategoria=. W ramach Studiów Doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales” można uzyskać stopień doktora w zakresie kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa.
Moduł studiów doktoranckich

Recepcja antyku w kulturze dziecięcej i młodzieżowej


Doktoranci będą realizowali swoje projekty w powiązaniu z działalnością Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną na Wydziale „Artes Liberales” UW. Poznają mechanizmy recepcji starożytnych dzieł i postaci, obserwując w zwierciadle antyku przemiany społeczne, polityczne i kulturowe, zachodzące w różnych regionach świata na przestrzeni stuleci.


Szczególną uwagę poświęcimy współczesnej kulturze dziecej i młodzieżowej. Doktoranci będą mogli przygotowywać swoje rozprawy w powiązaniu z pierwszym w polskiej humanistyce ERC Consolidator Grant na projekt Our Mythical Childhood... The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges.


Praca naukowa w takim środowisku to szansa na konsultacje ze specjalistami, rozwój i nawiązanie ciekawych kontaktów naukowych w Polsce i za granicą – od Stanów Zjednoczonych, przez kraje Europy i Afryki, po Australię. Doktoranci będą mogli włączyć się też do wybranych zadań związanych z przygotowaniem międzynarodowych konferencji, zdobywając cenne doświadczenia organizacyjne. Ponadto w ramach projektu doktoranci będą mogli przygotowywać hasła do katalogu dzieł kultury dziecięcej i młodzieżowej inspirowanych antykiem. Hasła, podpisane nazwiskami autorów i dostępne w Internecie, będą stanowił element portfolio i świadectwo dorobku naukowego. Wiele z tekstów kultury znajdujących się w obszarze naszych zainteresowań nie było dotychczas przedmiotem naukowych analiz ani nawet ogólnodostępnych wzmianek. Praca nad nimi to więc wyzwanie dla tych, którzy gotowi są sięgać tam, gdzie Google nie sięga. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że właśnie takie wyzwania wzmacniają Uniwersytet jako Wspólnotę:


 • 2012–2013 projekt Our Mythical Childhood... The Classics and Children’s Literature Between East & West w ramach Harvard University Loeb Classical Library Foundation Grant. Publikacja powstała w wyniku naszej współpracy: www.al.uw.edu.pl/omc_catalogue.
 • 2014–2017 projekt Chasing Mythical Beasts... The Reception of Creatures from Graeco-Roman Mythology in Children’s & Young Adults’ Culture as a Transformation Marker w ramach Alexander von Humboldt Foundation Alumni Award for Innovative Networking Initiatives. Materiały: http://mythicalbeasts.obta.al.uw.edu.pl/.


Celem modułu jest również uświadomienie doktorantom, że popularyzowanie dziedzictwa kulturowego to rodzaj misji humanisty. W czasach coraz łatwiejszego dostępu do informacji bardzo ważna jest umiejętność właściwego wykorzystywania możliwości oferowanych przez nowe media. Szukamy więc wspólnie sposobów komunikowania się z różnymi kręgami odbiorców kultury w sposób atrakcyjny, ale unikając uproszczeń i powierzchowności.


W trakcie realizacji modułu doktoranci zdobędą wszechstronne kompetencje,  cenne zarówno w dalszej pracy naukowej, jak i na innych polach życia zawodowego, w działaniach związanych z animacją oraz popularyzacją kultury. Staną się jej świadomymi uczestnikami i twórcami.


Dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW
Moduł studiów doktoranckich

Kultura polska i europejska doby wczesnonowożytnej


Moduł „Kultura polska i europejska doby wczesnonowożytnej”, usytuowany na obszarze badań nad kulturą XV-XVIII wieku, jest projektowany z zamiarem stworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi naukowemu młodych badaczy, zainteresowanych problematyką tego okresu, a w szczególności:


 • dialogiem kultury Pierwszej Rzeczypospolitej z Europą;
 • kształtowaniem się w dobie wczesnonowożytnej konstruktów świadomościowych: narodowych, makro- i mikroregionalnych;
 • pluralizmem kultury europejskiej w zakresach: filozoficznym, religijnym, politycznym, artystycznym i literackim.


Badania będą prowadzone w oparciu o potencjał naukowy działających na Wydziale komisji i laboratoriów, a zwłaszcza Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej od XV do XVIII wieku”, w którym realizowany był, we współpracy z uniwersytetami polskimi i uczonymi zagranicznymi, Projekt Badawczy Zamawiany „Humanizm. Idee, nurty, paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej”, a obecnie trwają prace w ramach sponsorowanego przez Narodowe Centrum Rozwoju Humanistyki ogólnopolskiego projektu „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Europie. Hermeneutyka wartości”.  


Zgodnie z tradycjami naukowymi Wydziału „Artes Liberales” i badaniami prowadzonymi w Laboratorium, studia ujęte w module obejmują szerokie spektrum interdyscyplinarne, łączą perspektywę diachroniczną „długiego trwania” z synchroniczną, są ukierunkowane komparatystycznie, zmierzając do rozpoznania idei i wartości integrujących kulturę europejską, lecz interpretowanych swoiście w kręgach narodowych.


Zasadą studiów jest naturalna w środowisku uniwersyteckim wspólnota młodych i doświadczonych badaczy, znajdująca wyraz we współpracy doktoranta z opiekunem naukowym oraz w uczestnictwie doktorantów w pracach jednostek badawczych Wydziału i  środowisk naukowych z Wydziałem współpracujących.


W ramach studiów doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales”, a więc również w ramach planowanego modułu, odbywać się będą wykłady i seminaria, przewidziane programem studiów uchwalonym przez Radę Wydziału. Służyć one będą przygotowaniu do zespołowej i indywidualnej pracy badawczej, organizacji warsztatu, zyskiwaniu świadomości metodologicznej (głównie w zakresach badań interdyscyplinarnych i komparatystycznych, hermeneutyki kulturowej, historii idei), doskonaleniu pisarstwa naukowego, a przede wszystkim poszerzeniu horyzontów humanistycznych.


prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa
Moduł studiów doktoranckich

Romantyzm polski jako kultura pogranicza


Projekt modułu „romantycznego” w obrębie studiów doktoranckich pt. Romantyzm polski jako kultura pogranicza wyrasta z wieloletnich doświadczeń Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego jako instytucji, która skupia naukowców z wielu dziedzin humanistyki i prowadzi badania integrujące różnorodne dyscypliny naukowe. Specyfiką systemu kształcenia humanistycznego, wypracowanego na Wydziale „Artes Librales”, jest także twórcze uczestnictwo studentów i doktorantów w projektach badawczych realizowanych przez Wydział.


Aktualnie jest to m.in. projekt badań nad podróżą Juliusza Słowackiego do Grecji i na Wschód i przygotowanie edycji jego albumu podróżnego.


Doktoranci, którzy podejmą studia doktoranckie w ramach modułu „Romantyzm polski jako kultura pogranicza”, będą przygotowywali swoje indywidualne projekty badawcze, korzystając z możliwości, jakie daje kontakt z badaczami o bogatym, interdyscyplinarnym dorobku. Równocześnie z pracą nad indywidualnymi projektami doktoranci mogą brać udział w szerszych, często zespołowych przedsięwzięciach naukowych, zgodnych z interdyscyplinarnym charakterem Wydziału, a zwłaszcza z pracami Laboratorium Romantycznego Wydziału „Artes Liberales”. Preferowane są te indywidualne projekty doktoranckie, które korespondują z szerokim spectrum badawczym Wydziału i mogą być realizowane w obrębie następujących tematów zgodnych z jego profilem naukowym:


 1. Inspiracje antyczne w romantyzmie. Romantyczna literatura i kultura polska i szerzej – słowiańska – w kręgu oddziaływania kultury śródziemnomorskiej (ze szczególnym uwzględnieniem związków z hellenizmem);
 2. Między Rzymem a Bizancjum. Literatura i kultura romantyzmu polskiego a dziedzictwo wielokulturowego i wieloreligijnego pogranicza (także w porządku refleksji antropologicznej i etnograficznej);
 3. Romantyzm polski wobec dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Romantyzm a dziedzictwo kulturowe, polityczne i religijne pierwszej Rzeczypospolitej;
 4. Tradycje romantyczne w kulturze polskiej i słowiańskiej – nawiązania i polemiki. Recepcja romantyzmu w modernizmie i w kulturze współczesnej (literatura, teatr, film, sztuki plastyczne); spory o miejsce romantyzmu w kulturach narodowych i w tradycji europejskiej; edycje dzieł romantyzmu polskiego jako świadectwa recepcji romantyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem dzieł Mickiewicza i Słowackiego).
 5. Mit, symbol, obraz. Wyobraźnia romantyczna i jej tematy – romantyzm polski wśród romantyzmów europejskich.
 6. Badania nad romantyzmem polskim – problemy metodologiczne, uwikłania historyczne i polityczne, wyzwania współczesności.
 7. Podróż realna i metaforyczna w kulturze romantyzmu i w dziedzictwie romantycznym Polski i Europy


W programie studiów doktoranckich znajdują się wykłady, konwersatoria, warsztaty i inne, mniej konwencjonalne formy kształcenia (zwłaszcza z pogranicza nauki i sztuki), które pozwolą słuchaczom na pogłębianie wiedzy oraz twórczy, indywidualny rozwój.


prof. dr hab. Maria Kalinowska
Moduł studiów doktoranckich

Zachęta do mądrości, poezji, sztuki życia


Czym była, czym jest mądrość? Gdzie się skrywa, skoro trzeba jej szukać i za nią wołać, jak czynią to od stuleci poszukiwacze mądrości zwani filozofami.

Czym jest mowa i dlaczego człowiek mówi całym ciałem?

Co to jest poezja? Skąd pochodzi, jak się objawia i kto ją przez wieki praktykuje? Czym jest sztuka, skąd się wzięła, czemu służy i gdzie leżą jej granice? Jaką całość tworzyła sztuka i nauka? Czy całość tę można współcześnie odzyskać?

Kim jest autor, kim jest artysta, kim jest ten, kto czyni znaki?

Kto pyta podobnie, kto szuka skradzionego listu o świecącym świecie, komu słowo miłe, niechaj ruszy ze mną.


Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski
Moduł studiów doktoranckich

Reformacja i protestantyzm

w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej


Wszystkich zainteresowanych problemami badawczymi dotyczącymi szeroko rozumianych reform chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku oraz kultury protestanckiej, jej tradycji i recepcji od XVI wieku do współczesności, zapraszamy na studia doktoranckie związane z pracami Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej działającej na Wydziale „Artes Liberales“ UW. Jest to wyjątkowa możliwość interdyscyplinarnego studiowania problematyki związanej z szeroko rozumianą reformacją i protestantyzmem we współpracy z należącymi do Komisji badaczami krajowymi i zagranicznymi - filozofami, literaturoznawcami, kulturoznawcami, teologami, historykami, politologami, religioznawcami i historykami idei.  


Komisja należy do Reformation Research Consortium (RefoRC), międzynarodowej sieci badawczej, która skupia kilkanaście kluczowych ośrodków w Europie (m.in. uniwersytety w Aarhus, Amsterdamie, Berlinie, Genewie, Kopenhadze, Leuven, Oslo, Tybindze, Zurichu). Dzięki współpracy z tym międzynarodowym środowiskiem i możliwością udziału w licznych projektach badawczych i konferencjach zainteresowani doktoranci mają szansę wejść w krąg badań prowadzonych aktualnie w najważniejszych ośrodkach zagranicznych i nawiązać współpracę z czołowymi badaczami tej problematyki.


W ramach prac Komisji doktoranci realizują własne projekty badawcze i mają szansę uzyskania interdyscyplinarnego wykształcenia pod opieką wybitnych specjalistów, zajmując się między innymi następującymi zagadnieniami:


 • Kultura reformacji i protestantyzmu
 • Teologia protestancka w kontekstach literackich i kulturowych
 • Rola kościołów ewangelickich w kulturze Polski i Europy Środkowo-Wschodniej
 • Bracia polscy (arianie) i ich znaczenie dla kultury polskiej i europejskiej
 • Irenizm i tolerancja wyznaniowa
 • Edycje krytyczne i przekłady tekstów źródłowych istotnych dla badań nad reformacją i protestantyzmem


W ramach studiów doktoranckich odbywać się będą wykłady, konwersatoria i seminaria, które pozwolą słuchaczom na pogłębianie wiedzy i rozwój zainteresowań humanistycznych.


prof. dr hab. Piotr Wilczek