Programy studiów

Różne dla Doktorantów (zależnie od roku akademickiego rozpoczęcia Studiów Doktoranckich) - bardzo prosimy o uważne sprawdzenie, któremu programowi się podlega.OBOWIĄZUJE DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ STUDIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 I PÓŹNIEJ


Program Studiów Doktoranckich

prowadzonych przez

Wydział „Artes Liberales” UW

 

§ 1

Studia Doktoranckie stwarzają warunki do indywidualnej pracy naukowej pod kierunkiem opiekuna naukowego i promotora. Efektem indywidualnej pracy naukowej jest w szczególności rozprawa doktorska.

§ 2

Studia Doktoranckie stwarzają warunki do: prowadzenia samodzielnych badań naukowych, uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą współpracy naukowej w zespołach badawczych oraz realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe.

§ 3

Program Studiów Doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczo-naukowym oraz do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. W szczególności ww. studia prowadzą do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie: wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla obszaru nauk humanistycznych, umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych, kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego oraz umiejętności zawodowych związanych z metodyką i techniką prowadzeni zajęć dydaktycznych.

§ 4

W zakresie wiedzy program Studiów Doktoranckich prowadzi do osiągnięcia przez doktoranta następujących efektów kształcenia: zdobycie pogłębionej wiedzy o znaczeniu nauk humanistycznych i ich roli w społeczeństwie; gruntowna znajomość specyfiki przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych na poziomie pozwalającym na prowadzenie interdyscyplinarnych badań ze specjalistami z innych dziedzin; znajomość terminologii i metodologii nauk humanistycznych, metod i strategii badawczych; znajomość specjalistycznych narzędzi badawczych ukierunkowanych na prowadzenie badań; znajomość metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.

§ 5

W zakresie umiejętności program Studiów Doktoranckich prowadzi do osiągnięcia przez doktoranta następujących efektów kształcenia: umiejętność samodzielnego rozwijania posiadanej wiedzy oraz pogłębiania umiejętności badawczych i innych kwalifikacji; umiejętność samodzielnego identyfikowania i formułowania problemów oraz hipotez badawczych respektujących rygory metodologiczne; umiejętność pisania i wygłaszania referatów i prac w języku polskim i obcym stanowiących twórczy wkład w rozwój nauk humanistycznych; aktywne i twórcze włączanie się w organizację życia naukowego; umiejętność samodzielnego prowadzenia badań w zakresie wybranej dyscypliny i konfrontowania wyników ze specjalistami w wybranym temacie; umiejętność swobodnego posługiwania się metodami dydaktycznymi i nowoczesnymi technikami, umożliwiającymi prowadzenie zajęć na poziomie akademickim; umiejętność tworzenia samodzielnie i we współpracy z innymi specjalistami projektów badawczych; umiejętność krytycznej weryfikacji zastanego stanu wiedzy na dany temat i formułowania pytań badawczych; umiejętność współpracy międzydyscyplinarnej i międzyśrodowiskowej.

§ 6

W zakresie kompetencji społecznych program Studiów Doktoranckich prowadzi do osiągnięcia przez doktoranta następujących efektów kształcenia: krytyczna ocena stanu własnej wiedzy i umiejętności ze zrozumieniem potrzeby nieustannego rozwijania się i pogłębiania kompetencji; współdziałanie oraz praca w grupie przy jednoczesnym przyjmowaniu określonych ról ze świadomością odpowiedzialności za skutki; uczestnictwo w życiu naukowym przejawiające się podejmowaniem inicjatyw jak i sumiennym wypełnianiem obowiązków administracyjnych; świadomość dobrych praktyk i standardów etycznych w nauce.

§ 7

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na Studiów Doktoranckich uzyskuje się w przez uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych, zajęciach fakultatywnych oraz praktykach zawodowych.

§ 8

Doktorant w ciągu trwania Studiów Doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych, fakultatywnych oraz praktyk zawodowych w wymiarze 45 punktów ECTS.

§ 9

Doktorant w ciągu trwania Studiów Doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych w wymiarze 27 punktów ECTS.

§ 10

Za zajęcia obowiązkowe uznaje się seminarium doktoranckie prowadzone przez opiekuna rozprawy doktorskiej. Jeśli opiekun nie prowadzi seminarium wówczas doktorant uczestniczy w seminarium wskazanym przez opiekuna Seminarium może być prowadzone na Wydziale „Artes Liberales” bądź w innej jednostce wskazanej przez opiekuna rozprawy doktorskiej. Seminarium doktoranckie obejmuje po 30 godzin zajęć dydaktycznych na pierwszym, drugim, trzecim i czwartym roku studiów (120 godzin w czasie studiów z przypisanymi 12 punktami ECTS). Warunkiem zaliczenia każdego semestru seminarium doktoranckiego jest aktywne uczestnictwo w seminarium oraz złożenie pracy pisemnej i uzyskanie jej zaliczenia. Praca może być fragmentem przyszłej rozprawy doktorskiej bądź dotyczyć innego zagadnienia naukowego. Pracę wraz z oceną doktorant składa wraz z dokumentami do zaliczenia roku.

§ 11

Za zajęcia obowiązkowe poza seminarium doktoranckim uznaje się aktywny udział w laboratoriach, grupach badawczych i komisjach działających w ramach Wydziału „Artes Liberales”. Doktorant w porozumieniu z promotorem/ opiekunem naukowym wybiera grupę, z którą chce się związać naukowo. Powinna być ona najbliższa tematycznie bądź metodologicznie projektowi rozprawy doktorskiej. Przez aktywny udział rozumie się minimum dwa publiczne wystąpienia naukowe na forum spotkań organizowanych w ramach grupy oraz napisanie trzech prac w czasie udziału w grupie. Prace podlegają ocenie kierownika danej grupy oraz dodatkowej jeszcze jednej osobie wskazanej przez kierownika grupy. Ocena powinna być opisowa i dawać diagnozę sugerowanego dalszego rozwoju naukowego doktoranta. Udział w laboratoriach, grupach badawczych i komisjach działających w ramach Wydziału „Artes Liberales” rozliczane jest corocznie, ale warunkiem uzyskania pozytywnej opinii końcowej i zdobycia 15 punktów ECTS jest spełnienie ww. warunków cząstkowych.

§ 12

Doktorant w ciągu trwania Studiów Doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia zajęć fakultatywnych w ogólnym wymiarze 45 godzin i 3 punktów ECTS (30 godzin i 2 ECTS w ciągu pierwszego oraz 15 godzin i 1 ECTS drugiego roku studiów).

§ 13

Za zajęcia fakultatywne uznaje się kursy uzgodnione z opiekunem i kierownikiem studiów doktoranckich. W szczególności jest to aktywny udział w konferencjach naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział „Artes Liberales” oraz Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL. Aktywny udział związany jest między innymi z wygłoszeniem referatu. Udział w konferencjach naukowych powinien stanowić nie mniej niż 15 godzin z 45 godzin zajęć fakultatywnych.

§ 14

Doktorant w ciągu trwania Studiów Doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia zajęć z dydaktyki szkoły wyższej w wymiarze 15 godzin i 5 punktów ECTS. Zajęcia należy zrealizować w ciągu pierwszego roku studiów.

§ 15

Doktorant w ciągu trwania Studiów Doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia zajęć z metodyki zajęć dydaktycznych w wymiarze 15 godzin i 5 punktów ECTS. Zajęcia należy zrealizować w ciągu drugiego roku studiów.

§ 16

Doktorant w ciągu trwania Studiów Doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze 60 godzin i 5 punktów ECTS.

§ 17

Za praktyki uznaje się asystenturę w zajęciach prowadzonych przez opiekuna/współopiekuna na pierwszym roku w wymiarze 15 godzin    pod opieką i w obecności opiekuna naukowego bądź promotora oraz poprowadzenie zajęć dydaktycznych w trakcie drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów. W trakcie drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów doktorant jest zobligowany do  poprowadzenia 45 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia prowadzone w tandemach dwuosobowych po 30 godzin (każdy doktorant odpowiada za całość programu zajęć, a w szczególności za 15 godzin, które przeprowadza sam mając jako osobę asystującą drugiego doktoranta współtworzącego program zajęć). Zarówno asystentura jak i  prowadzenie zajęć podlega procesowi ewaluacji.

§ 18

Doktorant jest zobligowany do złożenia sylabusa zajęć dydaktycznych do kierownika studiów. Zaakceptowany przez kierownika studiów sylabus zajęć dydaktycznych jest podstawą do ich przeprowadzenia. Sylabus do zajęć dydaktycznych, które mają być prowadzone w semestrze zimowym należy złożyć do 15 kwietnia poprzedzającego roku akademickiego, a do zajęć mających być prowadzonych w semestrze letnim do 15 października danego roku akademickiego. Zaakceptowany sylabus zostaje włączony do akt doktoranta.

§ 19

Doktorant jest zobligowany do złożenia planu na każdy semestr studiów najpóźniej miesiąc od rozpoczęcia danego semestru studiów. Plan studiów musi zawierać zajęcia obowiązkowe i fakultatywne, a od drugiego roku studiów również praktyki zawodowe. Plan studiów musi zostać zaakceptowany przez opiekuna rozprawy doktorskiej, co potwierdza jego podpis pod planem.

§ 20

Doktorant jest zobligowany do złożenia indeksu do rozliczenia roku. Rozliczenie odbywa się w trybie rocznym. W indeksie powinny się znaleźć wpisy potwierdzające zaliczenie zajęć obowiązkowych, fakultatywnych, praktyk zawodowych oraz wszelkiej innej działalności naukowej podjętej przez doktoranta w danym roku akademickim. Jeśli rozliczenie różni się od planów składanych przez doktoranta, doktorant jest zobowiązany do złożenia pisemnego wyjaśnienia różnic. Wyjaśnienie powinno być zaakceptowane przez opiekuna rozprawy doktorskiej.

 

Typ zajęć

Wymiar godzinowy

Punkty ECTS

Zajęcia obowiązkowe Seminarium doktoranckie

 

Praca naukowa - udział w pracach pracowni, laboratorium bądź komisji badawczych, działających w ramach W „AL” UW

 

120 godzin w czasie studiów

 

60 godzin pracy naWydziale „Artes Liberales” w czasie studiów (i w zależności od specyfiki grupy badawczej do 400 godzin samodzielnej pracy naukowej)

 

12 ECTS

 

15 ECTS

Zajęcia fakultatywne:– w szczególności udział w konferencjach naukowych organizowanych i współorganizowanych przez W „AL” UW oraz MPISD AAL

45 godzin w czasie studiów

3 ECTS

Dydaktyka szkoły wyższej

15 godzin zajęć zorganizowanych przez Uniwersytet Warszawski – na I roku studiów

5 ECTS

Metodyka zajęć dydaktycznych z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa

15 godzin zajęć zorganizowanych przez Wydział „Artes Liberales”

5 ECTS

Praktyki dydaktyczne

60 godzin w trakcie czterech lat studiów, na które składają się: 15 godzin asystentury oraz 45 godzin prowadzonych zajęć w grupach dwuosobowych

5 ECTS

 

HARMONOGRAM REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ NIEZBĘDNYCH DO UKOŃCZENIA STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

Rok studiów

Zajęcia obowiązkowe

Zajęcia fakultatywne

Dydaktyka szkoły wyższej

Metodyka zajęć dydaktycznych

Praktyki dydaktyczne

 

seminaria

praca naukowa

 

 

 

 

I

30

15

30

15

 

15

II

30

15

15

 

15

15

III

30

15

 

 

 

15

IV

30

15

 

 

 

15

RAZEM

120

60

45

15

15

60

OBOWIĄZUJE STUDENTÓW, KTÓRZY ZACZĘLI STUDIA OD ROKU 2012/13§  1

Studia Doktoranckie stwarzają w szczególności warunki do indywidualnej pracy naukowej pod kierunkiem opiekuna naukowego i promotora. Efektem indywidualnej pracy naukowej jest w szczególności rozprawa doktorska.

§  2

Studia Doktoranckie stwarzają  warunki do: prowadzenia samodzielnych badań naukowych, współpracy naukowej w zespołach badawczych, realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe.

§  3

Program Studiów Doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczo-naukowym. W szczególności ww. studia prowadzą do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie: wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla obszaru nauk humanistycznych, umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych, kompetencji  społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.

§  4

W zakresie wiedzy program Studiów Doktoranckich prowadzi do  osiągnięcia  przez doktoranta następujących efektów kształcenia: zdobycie pogłębionej wiedzy o znaczeniu nauk humanistycznych i ich roli w społeczeństwie; gruntowana znajomość specyfiki przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych na poziomie pozwalającym na interdyscyplinarne badania ze specjalistami z innych dziedzin; znajomość terminologii i metodologii nauk humanistycznych, metod i strategii badawczych; znajomość specjalistycznych narzędzi badawczych ukierunkowanych na prowadzenie badań; znajomość metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.

§  5

W zakresie umiejętności program Studiów Doktoranckich prowadzi do  osiągnięcia  przez doktoranta następujących efektów kształcenia: umiejętność samodzielnego rozwijania posiadanej wiedzy oraz pogłębiania umiejętności badawczych i innych kwalifikacji profesjonalnych; umiejętność samodzielnego identyfikowania i formułowania problemów oraz hipotez badawczych respektujących naukowe rygory metodologiczne; umiejętność pisania i wygłaszania referatów i prac w języku polskim i obcym stanowiących twórczy wkład w rozwój nauk humanistycznych; aktywne i twórcze włączanie się w organizację życia naukowego; umiejętność samodzielnego prowadzenia badań w zakresie wybranej dyscypliny i konfrontowania wyników ze specjalistami w wybranym temacie; umiejętność swobodnego posługiwania się metodami dydaktycznymi i nowoczesnymi technikami, umożliwiającymi prowadzenie zajęć na poziomie akademickim; umiejętność tworzenia samodzielnie i we współpracy z innymi specjalistami projektów badawczych.

§  6

W zakresie kompetencji społecznych program  Studiów Doktoranckich prowadzi do  osiągnięcia  przez doktoranta następujących efektów kształcenia: krytyczna ocena stanu własnej wiedzy i umiejętności ze zrozumieniem potrzeby nieustannego rozwijania się i pogłębiania kompetencji profesjonalnych; współdziałanie  i pracowanie w grupie przy jednoczesnym przyjmowaniu określonych ról ze świadomością odpowiedzialności za skutki; uczestnictwo w życiu naukowym przejawiające się podejmowaniem inicjatyw jak i sumiennym wypełnianiem obowiązków administracyjnych.

§  7

Doktorant w ciągu trwania studiów doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych, fakultatywnych oraz praktyk zawodowych w wymiarze 60 punktów ECTS.

§  8

Doktorant w ciągu trwania studiów doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych w wymiarze 35 punktów ECTS.

§  9

Za zajęcia obowiązkowe uznaje się seminarium doktoranckie prowadzone przez promotora rozprawy doktorskiej. Jeśli promotor nie prowadzi seminarium wówczas doktorant uczestniczy w  seminarium wskazanym przez promotora Seminarium może być prowadzone na Wydziale „Artes Liberales” bądź w innej jednostce wskazanej przez promotora  rozprawy doktorskiej. Seminarium doktoranckie obejmuje po 30 godzin zajęć dydaktycznych na  pierwszym, drugim, trzecim i czwartym roku studiów (120 godzin w czasie studiów z przypisanymi 20 punktami ECTS). Warunkiem zaliczenia każdego semestru seminarium doktoranckiego jest  aktywne uczestnictwo w seminarium oraz złożenie pracy pisemnej i uzyskanie jej zaliczenia. Praca może być fragmentem przyszłej rozprawy doktorskiej bądź dotyczyć innego zagadnienia naukowego. Pracę wraz z oceną doktorant składa wraz z dokumentami do zaliczenia roku.

§  10

Za zajęcia obowiązkowe poza seminarium doktoranckim uznaje się pracę naukową realizującą się poprzez aktywny udział w laboratoriach, grupach badawczych i komisjach działających w ramach Wydziału „Artes Liberales”.  Doktorant samodzielnie wybiera grupę, z którą chce się związać naukowo. Powinna być ona najbliższa tematycznie bądź metodologicznie projektowi rozprawy doktorskiej Przez aktywny udział rozumie się minimum dwa publiczne wystąpienia naukowe na forum spotkań organizowanych w ramach projektu oraz napisanie trzech prac w czasie udziału w projekcie. Prace podlegają ocenie kierownika danego projektu oraz dodatkowej jeszcze jednej osobie wskazanej prze kierownika projektu. Ocena powinna być  opisowa i dawać diagnozę sugerowanego dalszego rozwoju naukowego doktoranta. Praca naukowa rozliczana jest corocznie ale warunkiem uzyskania pozytywnej opinii końcowej i zdobycie 15 punktów ECTS jest spełnienie ww. warunków cząstkowych.

§  11

Doktorant w ciągu trwania studiów doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia zajęć fakultatywnych w ogólnym wymiarze 45 godzin i 5 punktów ECTS (30 godzin i 3 ECTS w ciągu pierwszego oraz 15 godzin i 2 ECTS drugiego roku studiów).

§  12

Za zajęcia fakultatywne uznaje się kursy uzgodnione z  promotorem i kierownikiem studiów doktoranckich. W szczególności jest to aktywny udział w konferencjach naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział „Artes Liberales” oraz Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL. Aktywny udział związany jest między innymi  z  wygłoszeniem referatu.  Udział w konferencjach naukowych powinien stanowić nie mniej niż 15 godzin 45 godzin zajęć fakultatywnych.

§  13

Doktorant w ciągu trwania studiów doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia dydaktyki szkoły wyższej  w wymiarze 15 godzin i 5 punktów ECTS. Zajęcia należy zrealizować w ciągu pierwszego roku studiów.

§  14

Doktorant w ciągu trwania studiów doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia metodyki zajęć dydaktycznych w wymiarze 15 godzin i 5 punktów ECTS. Zajęcia należy zrealizować w ciągu drugiego roku studiów.

§  15

Doktorant w ciągu trwania studiów doktoranckich jest zobowiązany do zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze 45  godzin i 10 punktów ECTS.

§  16

Za praktyki uznaje asystenturę w zajęciach prowadzonych przez promotora na drugim roku studiów w wymiarze 15 godzin oraz  samodzielne poprowadzenie zajęć dydaktycznych w trakcie trzeciego i czwartego roku studiów. W trakcie trzeciego i czwartego roku studiów doktorant jest zobligowany do samodzielnego poprowadzenia 30 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia prowadzone w tandemach dwuosobowych po 30 godzin (każdy doktorant odpowiada za całość programu zajęć a w szczególności za 15 godzin, które przeprowadza sam mając jako osobę asystującą drugiego współtworzącego program zajęć). Zarówno asystentura jak i samodzielne prowadzenie zajęć podlega procesowi ewaluacji.

§  17

Doktorant jest zobligowany do  złożenia sylabusa zajęć dydaktycznych do kierownika studiów. Zaakceptowany przez kierownika studiów sylabus zajęć dydaktycznych jest podstawą do ich przeprowadzenia. Sylabus do zajęć dydaktycznych, które mają być prowadzone w semestrze zimowym należy złożyć do 15 kwietnia poprzedzającego roku akademickiego a do zajęć mających być prowadzonych w semestrze letnim do 15 października danego roku akademickiego. Zaakceptowany sylabus zostaje włączony do akt doktoranta.

§  18

Doktorant jest zobligowany do złożenia planu na każdy semestr studiów najpóźniej miesiąc od rozpoczęcia danego semestru studiów. Plan studiów musi zawierać zajęcia obowiązkowe i fakultatywne a od drugiego roku studiów również praktyki zawodowe. Plan studiów musi zostać zaakceptowany przez promotora rozprawy doktorskiej, co potwierdza jego podpis pod planem.

§  19

Doktorant jest zobligowany do złożenia indeksu do rozliczenia roku. Rozliczenie odbywa się w trybie rocznym. W indeksie powinny się znaleźć wpisy potwierdzające zaliczenie zajęć obowiązkowych, fakultatywnych, praktyk zawodowych oraz wszelkiej innej działalności naukowej podjętej przez doktoranta w danym roku akademickim. Jeśli rozliczenie różni się od planów składanych przez doktoranta, doktorant jest zobowiązany do złożenia pisemnego wyjaśnienia różnic. Wyjaśnienie powinno być zaakceptowane przez promotora i współpromotora rozprawy doktorskiej.

 

Typ zajęć

Wymiar godzinowy

Punkty ECTS

Zajęcia obowiązkowe Seminarium doktoranckie

 

Uczestnictwo w zajęciach komisji, pracowni bądź laboratorium w ramach
W „AL” UW

 

120 godzin w czasie studiów

 

60 godzin pracy na Wydziale „Artes Liberales” w czasie studiów (i w zależności od specyfiki grupy badawczej do 400 godzin samodzielnej pracy naukowej)

 

20 ECTS

 

15  ECTS

Zajęcia fakultatywne:– w szczególności udział w konferencjach naukowych organizowanych i współorganizowanych przez W „AL” UW oraz MPISD AAL

45 godzin w czasie studiów

5 ECTS

Dydaktyka szkoły wyższej

15 godzin zajęć zorganizowanych przez Uniwersytet Warszawski – na I roku studiów

5 ECTS

Metodyka zajęć dydaktycznych z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa

15 godzin zajęć zorganizowanych przez Wydział “Artes Liberales”

5 ECTS

Praktyki dydaktyczne

45 godzin w trakcie czterech lat studiów, na które składają się: 15 godzin asystentury oraz 30 godzin samodzielnie prowadzonych zajęć w grupach dwousobowych

10 ECTS

 

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań niezbędnych do ukończenia studiów doktoranckich

 

Rok studiów

Zajęcia obowiązkowe

Zajęcia fakultatywne

Dydaktyka szkoły wyższej

Metodyka zajęć dydaktycznych

Praktyki dydaktyczne

 

seminaria

Uczestnictwo w zajęciach

 

 

 

 

I

30

15

 

15

 

 

II

30

15

15

 

15

15

III

30

15

15

 

 

15

IV

30

15

15

 

 

15

RAZEM

120

60

45

15

15

45

OBOWIĄZUJE STUDENTÓW, KTÓRZY ZACZĘLI STUDIA PRZED ROKIEM AKADEMICKIM 2012/13  1. Seminarium doktoranckie na I, II, III i IV roku studiów - 60 godzin, które mogą być realizowane w formie konsultacji indywidualnych.

  2. Uczestnictwo w wybranych kursach i seminariach w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych “Artes Liberales”, Międzynarodowej Szkole Humanistycznej i Kolegium Artes Liberales, których wykaz będzie ogłoszony co roku przez kierownika studiów doktoranckich – po 30 godzin na I, II i III roku studiów. Doktoranci mogą uczestniczyć w wybranych zajęciach w innych jednostkach UW za zgodą kierowników tych jednostek i kierownika studiów doktoranckich w IBI AL.

  3. Udział w seminariach wymagających zaangażowania badawczego (literaturoznawczego lub kulturoznawczego) realizowanych przez samodzielnego pracownika naukowego nie będącego opiekunem naukowym doktoranta, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godz. w czasie całego okresu studiów w uzgodnieniu z promotorem.

  4. Zaliczenie w trakcie studiów 60 godzin zajęć zakresu komparatystyki literackiej i kulturowej.
  5. Realizacja zajęć dydaktycznych w wymiarze 90 godzin (w przypadkach uzasadnionych potrzebami naukowymi i dydaktycznymi Instytutu może zostać zastąpione asystenturą u samodzielnych pracowników naukowych lub pracą tutora w MISH, AAL i CLAS).